Founded by J. KrishnamurtiBrockwood Park School

โรงเรียนบร๊อควูด พาร์ค

บร๊อควูด พาร์ค เป็นโรงเรียนสหศึกษากึ่งบ้านพักอาศัยระดับนานาชาติเป็นที่ซึ่งนักเรียนประมาณ 60 คน อายุระหว่าง 15-19 ปี จากกว่า 20 ประเทศได้มีโอกาสเรียนรู้และหาประสบการณ์ต่างวัฒนธรรม ต่างภาษา และได้พบปะเพื่อนใหม่จากต่างประเทศแล้วได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมต่างชาติจากเพือนๆ ทีน ีด้วยปริมาณนักเรียนทีไม่มากเกินไป ทำให ้โรงเร ียนเป ็นเหม ือนครอบคร ัวขนาดใหญ ่มากกว ่าจะเป ็นโรงเร ียนประจำ ช นเร ยนแต ละช นจะม น กเร ยนประมาณ 7 คนโดยเฉล ย ด งน น ครูสามารถเอาใจใส่นักเรียนแต่ละคนได้อย่างทั่วถึง

น กเร ยนท บร อคว ด พาร คม ทางเล อกท หลากหลาย พวกเขาสามารถเลือกที่จะเตรียมตัวตนเองเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย (ระดับ A-levels และ SAT) หรือ เพื่อรับประกาศนียบัตร ESL หรือเพื่อพัฒนาตนด้านอื่นๆ พวกเขาจะรู้จักตนเองได้จากหลายทาง โดยผ ่านคำแนะนำจากอาจารย ์ท ีปร ึกษา, จากโครงงานและผลงานต ่างๆ ท ีเก ็บรวบรวมความสามารถและความสนใจของตนเองเอาไว ้ในท ุกกรณ ีการประเม นผลอย างต อเน องของน กเร ยนแต ละคน จะมาจากรายงานของนักเรียนท ังท ีเป็นลายลักษณ์อักษร และรายงานปากเปล่า มากกว่าจะเป็นเกรดเฉลี่ย

 

บร๊อควูด พาร์คมีความแตกต่างอย่างไร?

นอกจากครอบคร วแล ว การศึกษาเป็นส่วนสำคัญท ี่สุดในการตัดสินอนาคตของนักเรียนว่าจะเผชิญโลกกว้าง และแก ป ญหาในช ว ตผ ใหญ ของเขาได อย างไร กระน น การศ กษาส วนใหญ ม กจะล มเหลวในการทำให น กเร ยนเข าใจตนเอง หรือดึงเอาความเข้มแข็งและความกระจ่างชัดภายในมาช่วยเผชิญสิ่งที่ท้าทายใ-นชีวิตที่อยู่ตรงหน้า ได โรงเร ยนบร อคว ด พาร ค จ ึงต ังข ึนเป ็นโรงเร ียนก ึงบ ้านเพ ือให ้น ักเร ียนสามารถได ้ร ับท ังการศ ึกษาท ีด ีและบ่มเพาะคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ทีดีเช่น ความรัก, การรูจักตนเอง, ความค ดร เร มสร างสรรค , ความซ อส ตย และการให ความร วมม อ ทางโรงเร ียนสน ับสน ุนการค ้นคว ้าและการต ังคำถามเก ียวก ับช ีว ิตในท ุกๆ ด ้าน นักเรียนจะได้รับโอกาสให้แสดงความคิดเห็นต่างๆ หลากหลาย เช่น การอยู่ร่วมกันในสังคม, เรื่องเกี่ยวกับความโกรธ, ความกลัว, และความสัมพันธ์กับผู้คน กับธรรมชาติ กับความคิด กับสรรพสิ่ง พร้อมๆ กับการเข้าใจในวิชาต่างๆ ที่ต้องเรียนรู้ เช่นคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์

บร๊อควูด พาร์ค ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดใหญ่นอกเมือง ห่างจากกรุงลอนดอนประมาณ 1 ชั่วโมง คร ูและน ักเร ียนจะพ ักอาศ ัย ทำงาน เล ่น ต ังคำถามและเร ียนร ูร ่วมก ัน รวมท้ังการทะนุถนอมสถานที่และผืนดินด้วยกัน ทางโรงเรียนจะจัดอาหารมังสะวิรัต ิโดยใช ส วนผสมท ม ค ณค าและม ค ณภาพเช งธรรมชาต (organic) ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากสวนปลอดสารพิษที่พวกเขาปลูกกันเอง

 

 

โรงเรียนบร๊อควูด พาร์คก่อตั้งโดยนักการศึกษาและนักปรัชญา J. Krishnamurti ในปี 1969.

Books are important but what is far more important is to learn the book, the story of yourself, because you are all mankind. To read that book is the art of learning.

J. Krishnamurti
Brockwood Park School
Brockwood Park, Bramdean
SO24 0LQ Hampshire, UK
Tel: +44 (0) 1962 771744
Fax: + 44 (0) 1962 771875
Email: admin@brockwood.org.uk
Krishnamurti Foundation Trust Limited — Company registration no. 1055588 — Registered Charity no. 312865